04-800-8000
 
   ראשי       אודות       תחומי עיסוק       ייצוג עובדים       ייצוג מעסיקים       מאמרים       פסיקה       יצירת קשר   

זכויות העובד על קצה המזלג
 שכר מינימום

שכר מינימום לחודש עבודה במשרה מלאה (משרה מלאה = 186 שעות עבודה) 4,300 ₪. תעריף מינימום לשעה: 23.12 ₪.

היקף משרה

בכדי לחשב היקף משרה לעובד שעתי יש להכפיל את מספר השעות העבודה בשבוע ב- 4.3 (מספר שבועות בחודש). יש לחלק את התוצאה ב- 186 (מספר שעות העבודה למשרה מלאה) את הסכום יש להכפיל ב-100.

מועד תשלום השכר

על המעסיק לשלם לעובד את משכורתו לא יאוחר מה – 9 לחודש (עבור החודש הקודם). במידה והמעסיק מאחר בתשלום השכר ניתן לתבוע פיצוי הלנת שכר.

הפסקות בעבודה

עובד זכאי ל- 3/4 שעה הפסקה למנוחה וסעודה לאחר 6 שעות עבודה, חצי שעה מההפסקה צריכה להיות רצופה.

עובד שאינו מועסק בעבודות כפיים המעסיק רשאי להעסיקו ללא הפסקה כ-8 שעות בכל יום מימי השבוע במקום עבודה שעובדים בו 6 ימים ו- 9 שעות במקום עבודה שעובדים בו 5 ימים בשבוע.

עובד שאינו מועסק בעבודות כפיים המעסיק רשאי להעסיקו ללא הפסקה כ- 7 שעות ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג.

המעסיק יכול להפחית משכר העובד את זמן ההפסקה בתנאי שהעובד רשאי לצאת ממקום העבודה.

מעסיק אינו רשאי להפחית משכרו של העובד הפסקות קצרות לשאיפת אויר ולשירותים.

התלמדות וחפיפה

חובה על המעסיק לשלם לעובד בגין תקופת ההתלמדות ו/או החפיפה לפחות שכר מינימום.

הוצאות נסיעה

על המעסיק לשלם לעובד הוצאות נסיעה בתעריף עלות חופשי חודשי למקום העבודה. עובד המועסק פחות ימים בחודש ישולם לו לפי תעריף הנסיעה בפועל כשהסכום המקסימאלי להחזר הוצאות נסיעה הינו 25.20 ₪ ליום.

שעות נוספות

עובד שבמקום עבודתו עובדים 5 ימים בשבוע יהיה זכאי לגמול שעות נוספות החל משעת העבודה העשירית. עובד שבמקום עבודתו עובדים 6 ימים בשבוע יהיה זכאי לגמול שעות נוספות החל מהשעה התשיעית. 

על השעה הראשונה והשנייה יקבל העובד 125% מהשכר ומהשעה השלישית ואילך העובד יהיה זכאי ל-150% מהשכר.

עבודה בלילה

עובד ששעתיים מהמשמרת הן בין 22.00 ל- 6.00 בבוקר נחשב לעובד לילה.

עובד העובד במשמרת לילה זכאי לגמול שעות נוספות עבור השעה השמינית ואילך.

עבודה בשבת

עובד בחג או בשבת זכאי לגמול בשיעור 150% משכר יום עבודה.

עובד העובד בערב שבת זכאי לגמול שעות נוספות עבור השעה השמינית ואילך.

עובד העובד שעות נוספות ביום המנוחה השבועי יהיה זכאי לתשלום של 175% בגין השעתיים הנוספות הראשונות ביום המנוחה השבועי, והחל מהשעה הנוספת השלישית לתשלום של 200% לכל שעה נוספת.

עבודה בחג

עובד בשכר חודשי (גלובלי) שעבד בחג זכאי לגמול של 150% משכר יום עבודה.

עובד שעתי שעבד בחג זכאי לגמול של 150% משכר יום עבודה ותשלום דמי החג (סה"כ 250% מהשכר היומי).

חופשה שנתית

עובד שבמקום עבודתו עובדים 5 ימים בשבוע יהיה זכאי ל- 10 ימים נטו (ללא שבתות) בשנה במשך 4 השנים הראשונות, 12 ימים בשנה החמישית, 14 ימים בשנה השישית, 15 ימים בשנה השביעית, 16 ימים בשנה השמינית, 17 ימים בשנה התשיעית, 18 ימים בשנה העשירית ולכל שנה, לאחר השנה העשירית, יתווסף יום לכל שנת עבודה עד לחופשה מקסימלית של 28 ימים.

עובד שבמקום עבודתו עובדים 6 ימים בשבוע יהיה זכאי ל- 12 ימים נטו (ללא שבתות) בשנה במשך 4 השנים הראשונות, 14 ימים בשנה החמישית, 16 ימים בשנה השישית, 18 ימים בשנה השביעית, 19 ימים בשנה השמינית, 20 ימים בשנה התשיעית, 21 ימים בשנה העשירית ולכל שנה, לאחר השנה העשירית, יתווסף יום לכל שנת עבודה עד לחופשה מקסימלית של 28 ימים.

מועד היציאה לחופשה נתון לשיקול דעת המעסיק, בתיאום עם העובד ובהתחשבות בצרכיו.

בתום יחסי העבודה, עובד זכאי לפדות בכסף את ימי חופשה שלא נוצלו.

דמי מחלה

העובד זכאי לתשלום דמי מחלה כנגד המצאת אישור רפואי.

היום הראשון לא משולם. שני ושלישי 50% מהשכר היומי. רביעי ואילך, 100%.

העובד זכאי ל- 1.5 ימי מחלה בחודש (18 לשנה), ניתן לצבור עד 90 ימים.

דמי הבראה

עובד שהשלים שנת עבודה זכאי לדמי הבראה בתעריף המתעדכן פעם בשנה (נכון להיום 374 ₪ ליום הבראה).

שנה ראשונה - 5 ימים.
שנה שנייה ושלישית - 6 ימים.
שנה רביעית עד העשירית - 7 ימים.
שנה אחת עשרה עד החמש עשרה - 8 ימים.
שנה שש עשרה עד התשע עשרה - 9 ימים.
שנה עשרים ואילך - 10 ימים.

עובד שעתי זכאי לדמי ההבראה ביחס להיקף המשרה.

דמי חגים

עובד בשכר חודשי (גלובלי) זכאי לקבל שכר רגיל בחודש שחלו בו חגים.

עובד שעתי זכאי, לאחר שלושה חודשים, לתשלום בגין 9 ימי חג בשנה, בתנאי שלא חלו ביום שבת וכי העובד עבד יום לפני ויום אחרי החג.

ימי אבל

עובד שעבד במקום העבודה לפחות 3 חודשים והמקיים חובת אבלות ואינו עובד באותם ימים, יהיה זכאי לתשלום שכרו עבור ימי העבודה שנעדר בהם ולא יותר משבעה ימים.

פנסיה

כל עובד זכאי לתשלום פנסיה לאחר 6 חודשי עבודה אצל אותו מעסיק. אם לעובד קרן פנסיה מעבודה קודמת ההפרשות לפנסיה יבוצעו שלושה חודשים לאחר תחילת העבודה רטרואקטיבית.

פיצויי פיטורין

עובד שהועסק באותו מקום עבודה מעל שנה ופוטר זכאי לפיצויי פיטורים.

עובד שהתפטר בשל אחת מהסיבות הללו:

-הרעה מוחשית בתנאי עבודה
-מצב בריאותי
-במהלך 9 חודשים מיום הלידה
-העתקת מקום מגורים, לרגל נישואים, לישוב בישראל בו מתגורר בן-הזוג.
-מעבר לישוב חקלאי או עיר פיתוח ל-6 חודשים לפחות
-פטירת מעסיק/עובד
-פשיטת רגל של מעסיק
-התפטרות בעקבות התגייסות לצה"ל /שב"ס/ משטרה
-אי חידוש חוזה עבודה ללא התראה של לפחות שלושה חודשים לפני סיום החוזה
-הגעה לגיל הפרישה

חישוב פיצויי פיטורין

עובד בשכר חודשי - שכר אחרון כפול מספר שנות עבודה.
עובד שעתי: ממוצע השכר ב- 12 החודשים האחרונים כפול מספר שנות עבודה.
עובד שעתי + עמלות: סכום ממוצע השכר וממוצע העמלות ב-12 החודשים האחרונים כפול מספר שנות עבודה.

השכר לבסיס החישוב אינו כולל שעות נוספות, נסיעות, בונוסים וכדומה.

הודעה מוקדמת

הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תעשה בכתב בלבד עם ציון תאריך כתיבת המכתב ותאריך סיום העבודה בפועל.

עובד שעתי בשנה הראשונה לעבודתו יקבל או ייתן הודעה מוקדמת של יום אחד עבור כל חודש עבודה.

עובד שעתי שעבד למעלה משנה ופחות משנתיים יקבל או ייתן הודעה מוקדמת של 14 יום לפחות ובנוסף יום אחד עבור כל שני חודשי עבודה בשנה השנייה.

עובד שעתי שעבד למעלה משנתיים יקבל או ייתן הודעה מוקדמת של 21 יום לפחות ובנוסף יום אחד עבור כל שני חודשי עבודה בשנה השנייה.

עובד שעתי שעבד למעלה משלוש שנים יקבל או ייתן הודעה מוקדמת של חודש ימים.

עובד חודשי (גלובלי) שעבד פחות מחצי שנה יקבל או ייתן יום אחד עבור כל חודש.

עובד חודשי (גלובלי) שעבד בין חצי שנה לשנה יקבל או ייתן 6 ימי הודעה מוקדמת בעבור השישה חודשים הראשונים ועוד יומיים וחצי עבור כל חודש נוסף מעבר לשישה חודשים.

עובד חודשי (גלובלי) שעבד למעלה משנה יקבל או ייתן הודעה מוקדמת של חודש ימים.

תשלום הודעה מוקדמת

צד שלא נתן הודעה מוקדמת כחוק יפצה את הצד הנפגע בעבור תקופת ההודעה המוקדמת.

העובד והמעסיק יכול לסכם ביניהם סיום יחסי עבודה באופן מיידי ללא הודעה מוקדמת.

המעסיק רשאי לשלם לעובד בעבור ההודעה מוקדמת ולדרוש ממנו כי עבודתו תסתיים לאלתר.

הודעה לעובד

המעסיק מחויב לתת לעובד הודעה בכתב המפרטת את תנאי העבודה ושכר העובד וזאת לא יאוחר מתום החודש הראשון לעבודה. במידה ונעשה שינוי בתנאי העבודה חובה על המעסיק לתת לעובד הודעה בכתב על השינוי.


לתיאום פגישת יעוץ
הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר
04-800-8000
או שילחו את פרטיכם ונחזור אליכם

כל הזכויות שמורת לאלעד חן - משרד עורכי דין / רח' יוסף לוי 17 קריית ביאליק / טל. 04-800-8000 / פקס. 04-803-8000 / דוא"ל. mail@eladlaw.co.il