04-800-8000
 
   ראשי       אודות       תחומי עיסוק       ייצוג עובדים       ייצוג מעסיקים       מאמרים       פסיקה       יצירת קשר   

זכויות עובדת בהריון על קצה המזלג
 זכויות עובדת בהריון על קצה המזלג

מעסיק לא רשאי לפטר עובדת בהריון (תקף גם על עובדת ארעית או זמנית ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה 6 חודשים לפחות) שטרם יצאה לחופשת לידה, אלא בהיתר מאת שר התעשייה והמסחר. המושג פיטורים כולל בתוכו גם אי חידוש חוזה לתקופה קצובה - חוזה לתקופה קצובה של 12 חודשים או יותר ו/או חוזה עבודה לתקופה קצובה הפחותה מ – 12 חודשים שהאריך או שחידש העסקה קודמת שהייתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה.

מה דינה של עובדת בהריון שעובדת אצל המעסיק פחות מחצי שנה?

אילו המעסיק מעונין לפטר עובדת בהריון שמועסקת על ידו פחות מחצי שנה, רשאי לפטרה אך ורק בתנאי שהסיבה האמיתית לפיטורים לא נובעת מההריון, כאשר חובת ההוכחה לסיבת הפיטורין חלה עליו, שכן, פיטורי אישה מחמת הריונה הינם אפליה, האסורה עפ"י חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 ומנוגדים לעקרון השוויון.


מה דינה של עובדת בהריון שעובדת בכוח אדם במשך 6 חודשים לפחות?

מאחר ועסיקנן במעסיק שהינו קבלן כוח אדם , יראו לענין איסור הפיטורים גם הפסקה זמנית של העסקת העובדת כפיטורים. חל איסור על המעסיק בפועל (לדוגמא: עובדת בהריון שעובדת בבנק דרך כוח אדם, המעסיק בפועל הינו הבנק) לא יגרום המעסיק בפועל לכך שקבלן כוח אדם יפטר את העובדת שבהריון מאחר והדב בניגוד להוראות החוק. אם עובדת בהריון פוטרה למרות האיסור, מכאן שהמעסיק בפועל הוא זה שגרם לפיטוריה, אלא אם הוכיח אחרת. בקשה להיתר פיטורים תוגש ע"י המעסיק בפועל וע"י קבלן כוח האדם.


אסור למעסיק לפגוע במשכורתה או בהיקף עבודתה של עובדת הריונית

חל איסור על המעסיק לפגוע בהיקף המשרה ובהכנסה של עובדת בהריון למעט שינוי זמני בהיקף המשרה לפי בקשה שיזמה העובדת בשל מצבה הרפואי לפי אישור בכתב מאת רופא. המעסיק יכול להגיש בקשה להיתר מאת שר התעשייה המסחר והתעסוקה לשינוי היקף המשרה של העובדת ההריונית. ראוי לציין כי גם פגיעה בהיקף המשרה ובהכנסה של עובדת בהריון, שמועסקת פחות מחצי שנה, עלולה להוות אפליה ועומדת בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988.


עובדת בהריון רשאית להיעדר ממקום עבודתה לצורך בדיקות

באפשרותה של עובדת בהריון להיעדר ממקום עבודתה לשם פיקוח רפואי ובדיקות רפואיות דחופות במשך חודשי ההיריון וכן כל בדיקה שגרתית הקשורה בהריון, לדוגמא: מפגשי אחות, בדיקות אולטראסאונד, סקירת איברים מוקדמת, סקירת איברים מורחבת, בדיקת שקיפות עורפית, סקר ביוכימי (חלבון עוברי), בדיקת סוכר/העמסת סוכר, בדיקת סוג דם, ספירת דם ובדיקת שתן כללית, תרבית, בדיקות סקר גנטיות וכן כל בדיקה הנעשית ע"י רופא נשים, או הנעשית בתחנה לבריאות האם והילד, או עפ"י הפנייתה. כל זאת ללא ניכוי משכר עבודתה.

1. לגבי עובדת בהריון העובדת שבוע עבודה מלא, יותר מארבע שעות ביום - 40 שעות במשך חודשי הריונה.

2. לגבי עובדת בהריון העובדת שבוע עבודה מלא, עד ארבע שעות ביום - 20 שעות במשך חודשי הריונה.
הדין החל על עובדת בהריון בנוגע לעבודה בשעות נוספות ובמנוחה שבועית

חל איסור על מעסיק להעביד עובדת בהריון (כאשר המעסיק יודע על כך שהעובדת בהריון) שהיא בחודש החמישי להריונה :

1. בשעות נוספות

2. במנוחה שבועית

כל זאת מהחודש החמישי להריון ואילך.

סייג לאיסור: מעסיק רשאי להעביד עובדת בהריון בשעות נוספות ובמנוחה שבועית אם העובדת הסכימה לכך בכתב ומסרה לו אישור רפואי מהגניקולוג או כל רופא מומחה בתחום, כי אין מניעה להעבידה בשעות נוספות ובמנוחה שבועית. 


הדין החל על עובדת בהריון בכל הנוגע לעבודות בשעות הלילה

אם עובדת בהריון הודיע למעסיק בכתב כי אין היא מסכימה לעבודת לילה (משמרות לילה) חל איסור על המעסיק להעביד את העובדת (כאשר המעסיק יודע על כך שהעובדת בהריון) בתנאי שהעובדת בחודש החמישי להריונה.


האם עובדת בהריון חייבת לגלות למעסיק על היותה בהריון בראיון עבודה?

נשים בהריון אשר מוזמנות לראיון עבודה תוהות האם עליהן לספר על היותן בהריון למעסיק.

הריי יש השלכות על המעסיק בעת קבלת אישה בהריון לעבודה: עובדת בהריון נעדרת מעבודתה לבדיקות ו/או שמירת הריון ולוקחת חופשת הריון המעמידה את המעסיק מול בעיית כוח אדם.

מחד נשים בהריון יודעות כי אם יספרו על-כך למעסיק קיימת אפשרות דיי סבירה שהוא לא יקבל אותן לעבודה, מאידך להתחיל עבודה במקום חדש ברגל שמאל - לשקר למעסיק ו/או לא לגלות לו את כל האמת. בעיה זו הוכרה גם בחקיקה וגם בפסיקה.

כיום קיימת מטריית הגנה החוסה על עובדות בהריון הן במסגרת חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה והן במסגרת חוק עבודת נשים. בסופו של דבר ההלכה הקובעת היא כי למרות שהמעסיק נפגע אין הפגיעה בו מצדיקה חיובה של העובדת לגלות במהלך ראיון העבודה את העובדה שהיא בהריון.

סייג: כל אימת שהעובדה שהעובדת בהריון לא רלוונטית ולא אמורה להיות שיקול בקבלה או אי קבלה לעבודה, אין להטיל על העובדת חובה לגלות היריונה. לדוגמא: ראיון עבודה למשרה בחברת שמירה, העובדה שהאישה בהריון בהחלט רלוונטית ויכולה לפסול אותה, חוקית, מלהתקבל לתפקיד. 


מתי צריך לספר למעסיק על ההריון?

סעיף 10 לחוק עבודת נשים, תשי"ד – 1954 קובע במפורש כי "עובדת שהיא בחודש החמישי להריונה תודיע על כך למעסיק. על פי החוק, משעשתה העובדת כך או משנודע למעסיק על ההיריון בדרך אחרת, פטורה העובדת משעות נוספות ועבודה במנוחה השבועית מהחודש החמישי להריון ואילך".
חופשת לידה

עובדת שילדה זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות : 14 שבועות בתשלום מהמוסד לביטוח לאומי (העובדת זכאית ל-14 שבועות חופשה לידה - לא משנה כמה זמן היא עובדת באותו מקום עבודה * תשלום דמי הלידה תלוי במספר החודשים בהם שולמו בעדה דמי ביטוח לאומי), ו-12 שבועות חופשה ללא תשלום (בתנאי שהיא עובדת במקום העבודה לפחות שנה). חובה על עובדת המעוניינת לחזור לעבודתה להודיע על כך למעסיק והמעסיק יוכל לדחות את חזרתה לעבודה עד 21 יום מהיום שבו הודיעה כאמור על רצונה לחזור לעבודה.

חופשת הלידה לא תפחת מ-14 שבועות.

עובדת שבתום חופשת הלידה, הרופא מאשר כי אינה חשה בטוב עקב הלידה, רשאית להיעדר מעבודתה עד ששה חודשים מאותו היום - ההעדרות תחשב כמחלה. עובדת רשאית לקחת את חופשת הלידה עד שבעה שבועות לפני מועד הלידה המשוער. במקרה שעובדת מחליטה לממש את זכותה ולהקדים את חופשת הלידה, חופשת הלידה תסתיים שבעה שבועות לאחר הלידה. עובדת שילדה יותר מילד אחד רשאית להאריך את חופשת הלידה ב14 יום נוספים.


לתיאום פגישת יעוץ
הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר
04-800-8000
או שילחו את פרטיכם ונחזור אליכם

כל הזכויות שמורת לאלעד חן - משרד עורכי דין / רח' יוסף לוי 17 קריית ביאליק / טל. 04-800-8000 / פקס. 04-803-8000 / דוא"ל. mail@eladlaw.co.il